văn bản pháp quy


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
29/ TB-VPĐPNTM

Kết quả thẩm tra các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

29

TB

Hết hạn
05/2018/ NQ-HĐND

Nghị Quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

28/06/2018 Còn hiệu lưc
06/ NQ-HĐND

Nghị Quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

28/06/2018 Còn hiệu lưc
08/ NQ-HĐND

Nghị Quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Ứng Hòa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

28/06/2018 Còn hiệu lưc
07/ NQ-HĐND

Nghị Quyết chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện Ứng Hòa

28/06/2018 Còn hiệu lưc
15/ KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018

13/02/2018 Hết hiệu lực
42/ KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lương, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2018

09/02/2018 Hết hiệu lực
38/ KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2018

08/02/2018 Hết hiệu lực
39/ KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

08/02/2018 Hết hiệu lực
32/ KH-UBND

Kế hoạch thực hiện tập trung người lang thang trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2018

02/02/2018 Hết hiệu lực